ADiDi xin thông báo đến quý đối tác một số thay đổi như sau: 

⁃ Tiền thu hộ của đơn hàng phải đảm bảo được nộp lại trong vòng 24h tính từ thời điểm hoàn thành đơn hàng. 

⁃ Sau thời gian nói trên số tiền thu hộ chưa được nộp lại hoặc nộp chưa đủ thì tài khoản đó sẽ không thể nhận đơn hàng mới cho đến khi hoàn thành việc nộp lại tiền thu hộ.

***Lưu ý: Thay đổi này sẽ được áp dụng từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng !

Đăng ký
Tiếng Việt